All Stools priced with wood seat                                               Stools available in oak  *O  

Rush seats available at same price *R                                 Stools available in cherry   *C                              

Upholstered seats available $50 extra *U                           Stools available in maple  *M

 Counter 36″

Bar 42″

Thumb-back, Swivel             

O C M

350

375

Nantucket Swivel                      

O C M

350

375

Winthrop Windsor, Swivel  

O C M

350

375

Eight Spindle, Swivel      

O C M

350

375

Malibu, Swivel                       

O C 

350

375

Shaker Ladderback & Swivel  R U 

O C M

350

375

French Country LB & Swivel R U   

O C M

350

375

Sheafback  R U                                    

    C 

400

Cottage   U                                              

    C 

400

Farmhouse  R U                                 

O C 

400

425

Manor House  R U

O C M

400

425

Park Avenue  U

O C M

400

425

Braslow  R U

    C M

400

425

Cambridge  U

O C M

400425

Country Squire Swivel

    C 

350375

Cordona

Saddle                                   O C 

O C M

350

200

375

225